Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Preambule

Door gebruik te maken van deze site erkent u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, die op elk moment kunnen worden gewijzigd.

2. Het bedrijf

Deze site wordt beheerd door CompaRecycle, een ‘vennootschap ‘par actions simplifiée’ naar Frans recht met een kapitaal van 2.000 euro, gevestigd in het Parc des Érables, 56 avenue Jean Jaurès, 91430 Igny, Frankrijk, ingeschreven in het RCS van Evry onder nummer 533 616 983 en vertegenwoordigd door de heer Gaël Brouard als Algemeen Directeur, daartoe gevolmachtigd.

3. Hosting

De site CompaRecycle wordt gehost door het bedrijf Online SAS. De gegevens van de host van deze site zijn: Online SAS, met een kapitaal van 214.410,50 euro, met maatschappelijke zetel te: PB 438, 75366 Cedex 08, Frankrijk en ingeschreven in het RCS van Parijs onder nummer B 433 115 904, btw-nummer FR 35 433 115 904

4. Persoonlijke gegevens

Bovendien worden de persoonlijke gegevens die door de Verkoper aan CompaRecycle worden verstrekt voor het gebruik van de Site uitsluitend gebruikt voor het verwerken en verrichten van eventuele Transacties.

Conform de Franse wet nr. 78-17 betreffende Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 beschikt de Verkoper op elk moment over een recht van inzage en verbetering van en verzet tegen de persoonlijke gegevens die CompaRecycle van hem verzamelt.

De term "Toepasselijke Wetten op Gegevensbescherming" betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening inzake gegevensbescherming) tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG en indien van toepassing, de teksten aangenomen door de Europese Unie en de plaatselijke wetten die van toepassing zijn op de verwerkte persoonsgegevens.

De Verkoper kan elk van die rechten op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met CompaRecycle via e-mail contact@comparecycle.com.

Daarvoor werd een verklaring afgelegd bij de CNIL (de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) onder nummer 1558335.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De afbeeldingen, teksten, logo’s, foto’s, bankgegevens, benamingen, pictogrammen en alle andere elementen op deze site zijn de exclusieve eigendom van het bedrijf CompaRecycle SAS, uitgezonderd de merken van de fabrikanten en partners, of inhoud die toebehoort aan andere ondernemingen die hebben ingetekend op het aanbod van CompaRecycle SAS.

Het is verboden om de inhoud van deze site te reproduceren, bewerken, publiceren, distribueren, verzenden of verkopen zonder de toestemming van CompaRecycle SAS.

U kunt contact opnemen met CompaRecycle SAS via het volgende adres:
contact@comparecycle.com voor alle verzoeken of informatieaanvragen met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van de site.

Terugname klant

transactieprijs
CompaRecycle is met haar recycling partners een prijsgarantie overeengekomen van dertig (30) dagen, geldig vanaf de datum van de overdrachtbon. Het product moet zijn ingeruild en ontvangen door het recyclingbedrijf vóór de 30e dag.
Na dertig (30) dagen kunnen de prijzen door de Recycling partner naar beneden worden bijgesteld.

b) Administratief(ve) geschil(len)
De klant is wettelijk verplicht om een kopie van zijn identiteitsbewijs te verstrekken, ofwel door een kopie samen met het product te versturen, ofwel door deze up te loaden via "mijn account" bij het aanmaken ervan.
Elk ontbrekend of ongeldig onderdeel zal worden gemeld in een e-mail die naar de klant wordt gestuurd.
De klant kan de ontbrekende en/of geldige documenten per e-mail versturen of ze uploaden via de rubriek « Mijn account/Mijn inruilen »
Er worden twee herinneringen met tussenpozen van vijftien (15) dagen en vijfentwintig (25) dagen naar de klant gestuurd. Indien de klant niet reageert op deze twee (2) herinneringen, wordt het product in beslag genomen en niet betaald.
Na zes (6) maanden, zonder enige reactie of ingrijpen van de klant, wordt het product niet meer betaald en wordt het rechtmatig eigendom van de Recycling partner.

c) Productgeschil(len)
Bij het beantwoorden van de online vragen over het product dient de klant zo eerlijk en zorgvuldig mogelijk te zijn.
Bij het ontvangen van het product controleert de Recycling Partner op zijn beurt de verstrekte bewijsstukken (de getekende overdrachtbon en het identiteitsbewijs) en verifieert hij of de staat van het product overeenkomt met de staat zoals die door de klant is omschreven.
Indien er één of meer verschillen aan het licht komen tussen de diagnose van de klant en de technische tests van de Recycling partner, zal er een tegenvoorstel per e-mail verstuurd worden met vermelding van het geschil/de geschillen.

Als de klant binnen een termijn van 7 dagen reageert op de e-mail met het tegenvoorstel:
De klant kan dit tegenvoorstel accepteren of weigeren.
De klant dient binnen een termijn van 7 dagen te reageren op dit tegenvoorstel.
Als de klant het tegenvoorstel accepteert, zal de recycling partner het bedrag binnen een termijn van 7 dagen overmaken.
Als de klant het tegenvoorstel weigert, moet de klant het product op eigen kosten terughalen door de stappen te volgen die hem per e-mail worden verzonden. Deze informatie kan ook gevonden worden door naar de rubriek "Veelgestelde vragen" te gaan en vervolgens naar: "hoe kan ik mijn product terughalen als ik het tegenvoorstel van het recyclingbedrijf weiger? ».
Er worden twee (2) herinneringen met tussenpozen van vijftien (15) dagen en vijfentwintig (25) dagen naar de klant gestuurd. Indien de klant niet reageert op deze twee (2) herinneringen, wordt het product in beslag genomen en niet betaald. Na zes (6) maanden, zonder enige reactie of ingrijpen van de klant, wordt het product niet meer betaald en wordt het rechtmatig eigendom van de Recycling partner.

Als de klant na dertig (30) dagen reageert op de e-mail met het tegenvoorstel:
De inruilprijs zal naar beneden worden bijgesteld en er zal een tegenvoorstel worden gedaan ter hoogte van de dagprijs van de Recycling partner.
Als de klant het tegenvoorstel accepteert, zal de recycling partner het bedrag binnen een termijn van 7 dagen overmaken.
Als de klant het tegenvoorstel weigert, moet de klant het product op eigen kosten terughalen door de stappen te volgen die hem per e-mail worden verzonden. Deze informatie kan ook gevonden worden door naar de rubriek "Veelgestelde vragen" te gaan en vervolgens naar: "hoe kan ik mijn product terughalen als ik het tegenvoorstel van het recyclingbedrijf weiger? ».
Er worden twee herinneringen met tussenpozen van vijftien (15) dagen en vijfentwintig (25) dagen naar de klant gestuurd. Indien de klant niet reageert op deze twee herinneringen, wordt het product in beslag genomen en niet betaald. Na zes (6) maanden, zonder enige reactie of ingrijpen van de klant, wordt het product niet meer betaald en wordt het rechtmatig eigendom van de Recycling partner

d) Behandeling/goedkeuring van het product
Alle Recycling Partners van CompaRecycle zijn industriepartners met een milieukeurmerk en zijn direct of indirect geautoriseerd als AEEA-recycleerders.
De door CompaRecycle geselecteerde Recycling partners zijn wettelijk verplicht om:
- de producten te certificeren in overeenstemming met de huidige normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
- om bij de technische tests van het product alle hierin aanwezige gegevens van de klant te wissen.
- om het product te recycleren wanneer het na de technische test niet meer te herstellen is of geen waarde meer heeft.
De ontvangende partners moeten de ontvangen transactie binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van het product testen en goedkeuren.

e) Betaling van het product
Zodra de transactie aan de voorwaarden voldoet of het tegenvoorstel binnen zeven (7) dagen door de Klant wordt geaccepteerd, moet de ontvangende Partner binnen zeven (7) dagen het bedrag naar de rekening van de Klant overmaken.

f) Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht vindt rechtstreeks plaats van de klant naar de Recycling partner.

Store Adres:

transactieprijs
In het geval van een inruil in een winkel is de inruilprijs een indicatieve prijs die geldig is voor vierentwintig (24) uur. Als de klant zijn offerte heeft kunnen afdrukken, is deze (24) uur geldig in de dichtstbijzijnde winkel of een door de klant gekozen winkel.
Eenmaal in de winkel overhandigt de klant zijn offerte aan de multimedia/telefoon/klantenservice-medewerker. De medewerker scant vervolgens de barcode bovenaan de offerte, zodat hij de diagnose die de klant vooraf heeft gesteld volledig kan inzien.
De verkoper zal een snelle diagnose van het product stellen, het identiteitsbewijs van de klant controleren en de offerte al dan niet goedkeuren.
Als de offerte wordt bevestigd, ontvangt de klant een tegoedbon of een kredietnota ter hoogte van het inruilbedrag en moet hij deze dezelfde dag nog in de winkel besteden.

b) Administratief(ve) geschil(len)
De klant is wettelijk verplicht om een kopie van zijn identiteitsbewijs te verstrekken. Dit kan door een kopie samen met het product mee te nemen naar de winkel, of door deze al up te loaden via "mijn account" bij het aanmaken van het account vóórdat de klant naar de winkel komt.
Ieder ontbrekend of ongeldig onderdeel heeft tot gevolg dat de productoverdracht of de uitgifte van een kredietnota of tegoedbon van het inruilbedrag niet uitgevoerd kan worden.

c) Productgeschil(len)
Bij het beantwoorden van de online vragen over het product dient de klant zo eerlijk en zorgvuldig mogelijk te zijn.
Bij het ontvangen van het product controleert de Recycling Partner op zijn beurt de verstrekte bewijsstukken (de getekende overdrachtbon en het identiteitsbewijs) en verifieert hij of de staat van het product overeenkomt met de staat zoals die door de klant is omschreven.
Indien er één of meer verschillen aan het licht komen tussen de diagnose van de klant en de tests die door de verkoper in de winkel zijn uitgevoerd, zal de verkoper het product volledig opnieuw evalueren door de vragen van de diagnose op een pragmatische en professionele manier te beantwoorden.
Als de klant de nieuwe inruilprijs accepteert, zal de verkoper een tegoedbon of kredietnota verstrekken ter hoogte van het nieuwe inruilbedrag. De bon of nota is geldig op de dag van uitgifte (zie de winkelvoorwaarden).
Als de klant de nieuwe inruilprijs weigert, behoudt de klant zijn product.

d) Behandeling/goedkeuring van het product
Eenmaal opgehaald door de verkoper, wordt het product van de klant gratis naar de Reclycing partners van CompaRecycle en het merk gestuurd, waar het getest en gereviseerd wordt.
Alle Recycling Partners van CompaRecycle zijn industriepartners met een milieukeurmerk en zijn direct of indirect geautoriseerd als AEEA-recycleerders.
De door CompaRecycle geselecteerde Recycling partners zijn wettelijk verplicht om:
de producten te certificeren in overeenstemming met de huidige normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
om bij de technische tests van het product alle hierin aanwezige gegevens van de klant te wissen.
om het product te recycleren wanneer het na de technische test niet meer te herstellen is of geen waarde meer heeft.

e) Betaling van de inruilprijs van het product
Zodra de transactie aan de voorwaarden voldoet of het nieuwe inruilvoorstel door de Klant is geaccepteerd, moet de verkoper een tegoedbon of een kredietnota verstrekken die gelijk is aan de inruilprijs, geldig op de dag van uitgifte en in de winkel waar de klant zich bevindt.

f) Bonusactie Fabrikanten
In geval van Fabrikanten Bonusacties, dient de verkoper te controleren of het product van de klant hiervoor in aanmerking komt.

g) Eigendomsoverdracht
Afhankelijk van het merk (winkel) zal de eigendomsoverdracht plaatsvinden:
Rechtstreeks van de klant naar de Recycling partner via CompaRecycle en via het merk
Rechtstreeks van de klant naar het merk en van het merk naar het Recyclingbedrijf.

6. Verantwoordelijkheden

CompaRecycle streeft ernaar om het voor de gebruiker makkelijk te maken een keuze te maken uit de aanbiedingen van de partners op de site. Daarom vergelijkt CompaRecycle de doorverkoop of de aankoop van een selectie van producten. CompaRecycle kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens verstrekt door die partners.

CompaRecycle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de producten of diensten op de site en in het bijzonder voor een of meerdere gevallen van schade inherent aan het recycleren, doorverkopen of aankopen van een of meerdere producten bij zijn partners. 

CompaRecycle mag advertentielinks bevatten naar andere sites op het internet. Die andere sites staan niet onder controle van CompaRecycle.

CompaRecycle is niet verantwoordelijk voor de juistheid, de naleving van de intellectuele eigendomsrechten, de wettelijkheid, de welvoeglijkheid of elk ander aspect van de inhoud van die sites. Het gebruik van een dergelijke link houdt geen toestemming van CompaRecycle in, noch enige associatie met de beheerders ervan.

CompaRecycle stelt alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om een kwaliteitsvolle toegang tot de Site te verzekeren, maar is nergens toe verplicht om dat doel te bereiken. CompaRecycle behoudt zich het recht voor om de toegang tot de volledige Site of tot een deel ervan te onderbreken, op te schorten of te wijzigen voor het onderhoud ervan, na voorafgaand bericht aan de klant, zonder dat die onderbreking recht geeft op enige verplichting of schadeloosstelling.